เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

396862
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6068
707
10042
380538
28435
21632
396862

Your IP: 35.175.191.46
2023-09-28 17:13

          ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป

   ⇒ ที่ตั้งและขนาด 

   ตำบลคำด้วง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านผือ  ห่างจากอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  28 กิโลเมตร  และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง  ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 85  กิโลเมตร การเดินทางตามส้นทาง ดังนี้

          - เส้นทางจังหวัดอุดร - อำเภอบ้านผือ  ตามเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 2021

          - เส้นทางอำเภอบ้านผือ – อำเภอน้ำโสม ,อำเภอนายูง  ตามเส้นทาง ทางหลวงหมาย 2348

          - แยกขวามือ ระหว่างกิโลเมตรที่ 14 และ 15 ที่บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่  และไปตามเส้นทาง ทางหลวง หมายเลข 2266    เส้นทางตำบลกลางใหญ่ – อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

          - แยกซ้ายมือ ระหว่างกิโลเมตรที่ 28 และ 29  ที่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9  ตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และไปตามเส้นทาง ทางหลวงชนบท หมายเลข ที่ อด 4028 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักภายในของตำบลคำด้วง

   ⇒ อาณาเขต

           ทิศเหนือ         ติดต่อกับอำเภอสังคม และอำเภอโพธิ์ตาก   จังหวัดหนองคาย

           ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ     จังหวัดอุดรธานี     

           ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ        จังหวัดอุดรธานี

           ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง      จังหวัดอุดรธานี                                          

   ⇒ ขนาดเนื้อที่

       ตำบลคำด้วง  มีเนื้อที่ประมาณ 101.3648 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  63,353 ไร่

   ⇒ เขตการปกครอง     

       ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีเขตการปกครองรวม 10 หมู่บ้าน ดังนี้

1) บ้านคำด้วง                       หมู่ที่ 1  นายเดชา เหนือเกตุ                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

2) บ้านคำด้วง                       หมู่ที่ 2  นายก้วน  แสงสว่าง                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

3) บ้านสระครองพัฒนา             หมู่ที่ 3  นายเอนก  จิตติราช                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

4) บ้านนาหลวง                     หมู่ที่ 4  นายปัญญา  ขวัญยืน               เป็นกำนันตำบลคำด้วง

5) บ้านห้วยศิลาผาสุก              หมู่ที่ 5  นายเสถียร  เชียงเครือ              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

6) บ้านลาดหอคำ                   หมู่ที่ 6  นายทวี   ฉิมประสงค์               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

7) บ้านคำเจริญ                     หมู่ที่ 7  นายสมศักดิ์  คำมี                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

8) บ้านตาดน้ำพุ                    หมู่ที่ 8  นายสมหมาย   แสนอุบล           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

9) บ้านนางิ้ว                        หมู่ที่ 9  นายยงยุทธ วงษ์ชมภู               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

10) บ้านคำด้วง                     หมู่ที่ 10   นายบัวรเพชร  คำด้วง           เป็นผู้ใหญ่บ้าน

   ⇒ ประชากรในตำบล                                                                                                                                     

       ตำบลคำด้วงมี ประชากรทั้งสิ้นจำนวน  6,922 คน แยกเป็น เพศชาย    3,557   คน  เพศหญิง  3,365  คน ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ  68.85 คน/ตารางกิโลเมตร

 

ลำดับที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

หมู่ที่

จำนวนประชากร

 

รวม

 

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

บ้านคำด้วง

1

316

332

648

197

2

บ้านคำด้วง

2

297

317

614

223

3

บ้านสระคลองพัฒนา

3

310

258

568

239

4

บ้านนาหลวง

4

516

438

954

333

5

บ้านห้วยศิลาผาสุก

5

427

422

849

224

6

บ้านลาดหอคำ

6

393

382

775

235

7

บ้านคำเจริญ

7

183

186

369

91

8

บ้านตาดน้ำพุ

8

395

338

733

271

9 บ้านนางิ้ว 9 382 387 769 257
10 บ้านคำด้วง 10 338 305 643 191
รวม 3,557 3,365 6,922 2,331

 หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎรที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

   ⇒ ด้านการศึกษา

       โรงเรียนในเขตตำบลคำด้วงมีสถานการศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จำนวน 1 แห่ง รายละเอียด  ดังนี้

1) โรงเรียนบ้านคำด้วง(โรงเรียนขยายโอกาส ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)ตั้งอยู่ที่ บ้านคำด้วง  หมู่ที่ 2

2) โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา ตั้งอยู่ที่บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ 3

3) โรงเรียนบ้านนาหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4

4) โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5

5) โรงเรียนบ้านลาดหอคำ ตั้งอยู่ที่บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ 6

6) โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ ตั้งอยู่ที่บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ 8

7) โรงเรียนบ้านนางิ้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านนางิ้ว  หมู่ที่  9

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในความดูแลทั้งที่เป็นศูนย์ที่จัดตั้งเอง และที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่ายงานอื่น จำนวน 7 แห่งดังนี้

     1.ศูนย์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงจัดตั้งขึ้นเอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่...

         1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระคลองพัฒนา ตั้งอยู่ที่บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ 3

         2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดน้ำพุ ตั้งอยู่ที่บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ 8

         3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำด้วง  ตั้งอยู่ที่บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10

     2.ศูนย์ที่รับการถ่ายโอนจากสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่...

         1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4

         2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยศิลาผาสุก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5

         3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดหอคำ ตั้งอยู่ที่บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ 6

         4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางิ้ว  ตั้งอยู่ที่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 9

              ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล  จำนวน 2 แห่ง

              ⇒  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน 9 แห่ง

   ⇒ ด้านการดูแลสุขภาพและอนามัย

       องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงยังไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบให้การดูแลในด้านสุขภาพและอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่โดยตรง  แต่ในเขตตำบลคำด้วงมีสถานที่ ที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 2  แห่ง ได้แก่...

        1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำด้วง ตั้งอยู่ที่บ้านคำด้วง หมู่ที่ 2

        2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยศิลาผาสุก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5

   ⇒ ด้านการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

       มีหน่วยงานราชการที่ดูแลและรับผิดชอบในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่เป็นแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่า  ป่าสงวนและเป็นป่าต้นน้ลำธาร จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่...

       1) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด. 16(บ้านผือ)

       2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

       3) สำนักงานอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม

       4) หน่วยป้องกันไฟป่า บ้านตาดน้ำพุ

   ⇒ ด้านเศรษฐกิจ

       เศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง โดยทั่วไปเป็นระบบเศรษฐกิจแบบพื้นบ้านเรียบง่าย ยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพและผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรกรรมซึ่งมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เป็นเศรษฐกิจที่เกิดจากการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคต่างๆ ดังนี้

        1.เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลคำด้วง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา,ปลูกต้นกระดาษ(ยูคาลิปตัส),ทำไร่มันสำปะหลัง,ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเป็นบางส่วนพื้นที่ทำการเกษตรกรรมทั้งสิ้น จำนวน 38,624 ไร่ ครอบครัวที่ทำการเกษตรกรรม จำนวน 1,503 ครอบครัว แยกได้ดังนี้

           1).พื้นที่นา                   จำนวน 6,086 ไร่

           2).มันสำปะหลัง             จำนวน 11,084 ไร่

           3).ไม้ยืนต้น(ไม้เศรษฐกิจ) จำนวน 2,453 ไร่

           4).พื้นที่ทำไร่                จำนวน 10,433 ไร่

           5).ยางพารา                  จำนวน 18,983 ไร่

           6).พืชผัก                     จำนวน 53 ไร่

           7).พืชอื่น ๆ                   จำนวน 15,532 ไร่

   ⇒ ด้านการปศุสัตว์

       จำนวนเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ในเขตตำบลคำด้วง มีจำนวน 488 คน  พื้นที่ปลูกหญ้า หรือพืชอาหารสัตว์ จำนวน 258 ไร่ จำนวนพื้นที่การเกษตร 9,596 ไร่ 

   ⇒ ด้านการอุตสาหกรรม

       ตำบลคำด้วงมีอุตสาหกรรมขนาดเล็กดำเนินการอยู่ในพื้นที่  ดังนี้

            1).โรงสีข้าว จำนวน   3  แห่ง

   ⇒ ด้านการพาณิชย์

            1).ปั้มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

            2).ร้านค้า    จำนวน 39 แห่ง

    ⇒ ด้านการท่องเที่ยว

        ตำบลคำด้วงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่หลายแห่งที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล  และพร้อมที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ดังนี้

        1) น้ำตกสามเทพ         บ้านนาหลวง               หมู่ที่ 4

        2) น้ำตกถ้ำพระ           บ้านนาหลวง               หมู่ที่ 4

        3) น้ำตกตาดเม็ก         บ้านห้วยศิลาผาสุก        หมู่ที่ 5

        4) น้ำตกบ้านลาดหอคำ  บ้านลาดหอคำ             หมู่ที่ 6

        5) น้ำตกตาดน้ำพุ         บ้านตาดน้ำพุ              หมู่ที่ 8

   ⇒ ด้านการศาสนา

        1).วัด             จำนวน 19 แห่ง

        2).สำนักสงฆ์     จำนวน  3  แห่ง

   ⇒ โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                       

        1).การไฟฟ้า ประชากรในเขตชุมชนในตำบลมีระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ครบทุกครัวเรือน ยกเว้นในพื้นที่ที่มีการตั้งบ้านเรือนใหม่ เช่นชุมชนภูสวรรค์ หมู่ที่ 3 หรือบ้านที่อยู่อาศัยที่ขยายไปยังพื้นที่การเกษตร เป็นต้น

        2).การประปา ตำบลคำด้วงมีระบบประปาใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ทั้งระบบประปาประจำหมู่บ้านและการประปาส่วนภูมิภาค ปัจจุบันยังมีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบประปาส่วนภูมิภาคและระบบประปาส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

        3).การคมนาคม การสัญจรไปมาติดต่อระหว่างอำเภอบ้านผือและจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งการติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงใช้เส้นทางต่อไปนี้

             3.1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2021 สายจังหวัดอุดรธานี – อำเภอบ้านผือ

             3.2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2348 อำเภอบ้านผือ - อำเภอน้ำโสม – อำเภอนายูง

             3.3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2266  สายตำบลกลางใหญ่ -  อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

             3.4) การคมนาคมในตำบลคำด้วงและอำเภอบ้านผือ มีรถยนต์รับจ้างโดยสารประจำทางวันละ 4 เที่ยววิ่งรับ-ส่งให้บริการภายในตำบล

         4).แหล่งน้ำธรรมชาติ

              4.1) ลำห้วย                     จำนวน   9   แห่ง

              4.2) หนองน้ำ มีน้ำตลอดปี     จำนวน    5  แห่ง

         5).แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

              5.1) ฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก      จำนวน   8    แห่ง

              5.2) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า      จำนวน   1   แห่ง

              5.3) อ่างเก็บน้ำลำตะคองใหญ่ จำนวน    1   แห่ง 

   ⇒ ข้อมูลด้านอื่น ๆ

         1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลคำด้วง

             ในพื้นที่ตำบลคำด้วง ได้มีการสำรวจและตรวจพบสายแร่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจระดับประเทศที่ยังรอคอยการขุดนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในอนาคต ได้แก่สายแร่ ดังต่อไปนี้

              1.1) แร่ทองคำขาว ค้นพบตามลำห้วยด้วงบ้านคำด้วง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

              1.2) แร่ทองคำ ค้นพบตามลำห้วยด้วงและในบริเวณบ้านคำด้วง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

          2) แหล่งโบราณสถาน

              ในพื้นที่ของตำบลคำด้วง จากการสำรวจที่ไม่เป็นทางการพบว่ายังมีศิลปะ และสิ่งก่อสร้างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ที่ค้นพบในเบื้องต้นที่ค้นพบมี ดังนี้

              2.1) พระพุทธรูปแกะสลักจากหินบริเวณวัดถ้ำพระนาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่  4 อายุประมาณ 2,000 ปี

              2.2) ใบเสมาหินแกะสลักในบริเวณวัดถ้ำพระนาหลวง  บ้านนาหลวง หมู่ที่  4  อายุประมาณ  2,000 ปี

              2.3) ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำ ในบริเวณวัดถ้ำพระนาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่  4

          3) แหล่งเผยแพร่ธรรมมะและสถานที่การปฏิบัติธรรม

              ในตำบลคำด้วงมีแหล่งพุทธสถาน  เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอยู่หลายแห่ง  ดังนี้

               3.1) วัดอภิญญาเทสิตธรรม     บ้านนาหลวง  หมู่ที่ 4

               3.2) วัดป่าโพธิ์ตาก (คำด้วง)  บ้านคำเจริญ   หมู่ที่ 7

               3.3) วัดภูย่าอู่                    บ้านตาดน้ำพุ  หมู่ที่ 8

               3.4) วัดตาดน้ำพุ                บ้านตาดน้ำพุ  หมู่ที่ 8

               3.5) วัดภูคันจ้อง                บ้านคำด้วง     หมู่ที่ 10

          4) ทรัพยากรป่าไม้

              พื้นที่ตำบลคำด้วงเป็นแหล่งทรัพยากรด้านป่าไม้ที่เหลืออยู่เป็นต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

          5) มวลชนจัดตั้ง                                  

               5.1) ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  3  รุ่น  สมาชิก  จำนวน  475  คน

               5.2) ราษฎรอาสาป้องกันพิทักษ์ป่า จำนวน 2 รุ่น (รสทป.)  สมาชิก  จำนวน  190  คน

               5.3) อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 รุ่น  สมาชิก  จำนวน  82  คน

               5.4) กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 10 กลุ่ม  สมาชิก  จำนวน  1,345  คน

               5.5) กลุ่มอาชีพ จำนวน 12 กลุ่ม  สมาชิก  จำนวน  634  คน

               5.6) กลุ่มสตรี  จำนวน  1  กลุ่ม สมาชิกจำนวน  70  คน

          6) โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ   จำนวน 2 โครงการ

              6.1) โครงการปลูกม่อนเลี้ยงไหม บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5

              6.2) โครงการก่อสร้างฉางข้าวโรงสีชุมชน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

background101263

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
หมู่ที่ 2  ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Email : khamdung555@gmail.com โทรศัพท์ : 042-219816  โทรสาร : 042-219816

Copyright © 2021. www.khamduang.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem