เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

396943
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6149
707
10123
380538
28516
21632
396943

Your IP: 35.175.191.46
2023-09-28 17:49

     ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

     บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ประกอบไปด้วย...

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง  หมู่บ้าน ละ 2 คน มีจำนวน 20 คน(ปัจจุบันมีจำนวน 18 คน)

2) คณะผู้บริหาร นายก อบต. 1 คน,รองนายก อบต.2 คนและเลขานุการนายก อบต.1 คน รวม 4 คน

3) จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวน 45 คนโดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

      3.1 นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัด อบต.8 ) จำนวน 1 คน

      3.2 นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่นระดับต้น(รองปลัด อบต.7) จำนวน 1 คน       

      3.3 ส่วนสำนักงานปลัด จำนวน 14 คน

          1) หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไปอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 0 คน

          2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3-5 / 6  จำนวน 0 คน

          3) นักทรัพยากรบุคคล(วิชาการระดับชำนาญการ) จำนวน 1 คน

          4) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย(ทั่วไประดับชำนาญงาน) จำนวน 1 คน

          5) เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 จำนวน 0 คน

          6) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ (คว.) จำนวน  1 คน

          7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                        พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

          8) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                               พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

          9) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว)  จำนวน 1 คน

          10) พนักงานขับรถบรรทุกขยะ                         พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทษ.) จำนวน 1 คน

          11) พนักงานขับรถยนต์                                พนักงานจ้างตามภารกิจ(ทษ.) จำนวน 1 คน

          12) นักการภารโรง                                      พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  คน        

          13) พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ                     พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  2  คน

          14) พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ                          พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  คน

          15) คนสวน                                             พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  คน

          16) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                         พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน                            

     3.3 กองคลัง จำนวน  8 คน

          1)  ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลังอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 คน

          2)  นักบริหารงานการคลัง(นักบริหารงานการคลังอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 คน

          3)  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี                     พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

          4)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี                  พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

          5)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                      พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

          6)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ                               พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

          7)  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                             พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน

          8)  พนักงานผลิตน้ำประปา                            พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน

     3.4 กองช่าง  จำนวน 3 คน

          1) ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่างอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 1 คน

          2) ผู้ช่วยช่างโยธา      พนักงานจ้างตามภารกิจ (คว.) จำนวน 1 คน

          3) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     พนักงานจ้างตามภารกิจ (คว.) จำนวน 1 คน

          4) ผู้ช่วยช่างสำรวจ     พนักงานจ้างตามภารกิจ (คว.) จำนวน 0 คน

     3.5 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 15 คน

          1) นักบริหารงานการศึกษา(นักบริหารการศึกษา อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) จำนวน 0 คน

          2) ครูผู้ดูแลเด็ก                                                  จำนวน 6 คน

          3) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ (คว.)   จำนวน 1 คน

          4) ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน 1 คน       

          5) ผู้ดูแลเด็ก                                                     จำนวน 1 คน

          6) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                           จำนวน 6 คน

   3.6  กองสวัสดิการและสังคม จำนวน 3 คน

          1) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ    จำนวน 1 คน

          2) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน          พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

          3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   พนักงานจ้างตามภารกิจ(คว.) จำนวน 1 คน

4 ) ระดับการศึกษาของบุคลากร

          4.1 คณะผู้บริหาร

              4.1.1)  ประถมศึกษา                     จำนวน   -   คน

              4.1.2)  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา        จำนวน   4   คน

              4.1.3)  ปริญญาตรี                        จำนวน   -   คน

              4.1.4)  สูงกว่าปริญญาตรี                จำนวน   -   คน

          4.2 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง 

              4.2.1)  ประถมศึกษา                    จำนวน  12   คน

              4.2.2)  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     จำนวน   8   คน

              4.2.3)  ปริญญาตรี                      จำนวน   -   คน

              4.2.4)  สูงกว่าปริญญาตรี               จำนวน   -   คน

          4.3 พนักงานส่วนตำบล

4.3.1)  ประถมศึกษา                     จำนวน    -   คน

4.3.2)  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     จำนวน    1  คน

4.3.3)  ปริญญาตรี                       จำนวน    9  คน

4.3.4)  สูงกว่าปริญญาตรี               จำนวน    -   คน

          4.4 พนักงานครู  อบต.

4.4.1)  ประถมศึกษา                     จำนวน    -   คน

4.4.2)  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา      จำนวน    -   คน

4.4.3)  ปริญญาตรี                       จำนวน    5   คน

4.4.4)  สูงกว่าปริญญาตรี               จำนวน    1   คน

4.5 ลูกจ้างประจำ

4.5.1)  ประถมศึกษา                     จำนวน   -    คน

4.5.2)  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     จำนวน   -    คน

4.5.3)  ปริญญาตรี                       จำนวน   -   คน

4.5.4)  สูงกว่าปริญญาตรี                จำนวน   -    คน

          4.6 พนักงานจ้างตามภารกิจ

4.6.1)  ประถมศึกษา                     จำนวน   -    คน

4.6.2)  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา      จำนวน   6   คน

4.6.3)  ปริญญาตรี                        จำนวน  10   คน

4.6.4)  สูงกว่าปริญญาตรี                 จำนวน    -   คน                                               

          4.7 พนักงานจ้างทั่วไป

4.7.1) ประถมศึกษา                     จำนวน    -    คน

4.7.2) มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     จำนวน    10  คน

4.7.3) ปริญญาตรี                       จำนวน    -    คน

4.7.4) สูงกว่าปริญญาตรี                จำนวน    -    คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกประเภท)

background101263

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง
หมู่ที่ 2  ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
Email : khamdung555@gmail.com โทรศัพท์ : 042-219816  โทรสาร : 042-219816

Copyright © 2021. www.khamduang.go.th All Rights Reserved.


ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem